Тук ще намерите нашите идеи за Политики

Здравеопазване

Настояще: Сега съществуващата здравна система е резултат от прилагането на взаимно изключващи се принципи и модели, които създават несигурност на системата, неустойчивост на вземаните управленски решения и непрекъснати промени в нормативните документи. Действащият здравен модел доведе до пълната комерсиализация на здравеопазването с всички негативни последствия за пациентите. Пазарно-търговските принципи и отношения взеха връх над обществено

Прочети още

Образование

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В годините на Прехода българското образование и науката в България преживяха негативни промени и сривове, довели до тежка криза и на двете системи. За първи път в българската история във времето, когато човечеството се стреми към общество на знанието, у нас знанието престава да бъде обществена и лична ценност. Има риск кризата

Прочети още

Спорт

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА, СПОРТ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ Настояще: Само 10% от населението на България се занимава активно с двигателна активност и спорт. (Финландия – 69%, Швеция – 67% и Дания – 63%). Никога не са се занимавали със спорт и с активна физическа дейност 68% от населението на страната. (Финландия – 13%, Швеция –

Прочети още

Култура

Настояще: През последните тридесет години на преход и промени се наложи неолибералният модел на управление на държавата. Тя се самоотстрани от процесите, които се развиват в българската култура, довели и до ценностната дезориентация на обществото.Това се изрази в:• Девалвация на традиционните национални ценности, на културните интереси и вкусове на населението и особено на подрастващото младо

Прочети още

Е-Правителство

Модерно държавно управление, базирано на дигитализацията Предлагаме реално действащо и в услуга на гражданите електронно управление Национален електронен поземлен регистър – чрез него ще имаме възможността да управляваме по-ефективно поземлените ресурси. Ще имаме цялостна информация в реално време за структурата на земеделието: какво можем да очакваме като продукция във всеки един момент, как тази продукция

Прочети още

Отбрана

Настояще: От началото на прехода до днес Българската армия е обект на непрекъснати експерименти. Много от тях са заимствани от страни, в които са били приложими, но у нас са се оказали неуспешни поради националните особености, историческите обстоятелства и военните ни традиции. В резултат на неправилни и недовършени реформи много от подсистемите на въоръжените сили

Прочети още

Вътрешна сигурност

Настояще: Вътрешна сигурност и обществен ред Система за сигурност, която използва държавната власт в интерес на народа Най-осезаемото и видимо проявление на държавната власт и на нейното отношение към сигурността на хората са органите за сигурност. Те са основният инструмент, чрез който обществото има право да използва сила, за да осигури изпълнението на законите и

Прочети още

Правосъдие

Настояще: Политиките, които предлагаме в Визия за България – Реформа на съдебната системаЩе работим за:• повишаване на бързината на досъдебното производство;• повишаване ефективността и качеството на наказателния процес, за гарантиране на обективността му и за отстраняване на възможностите за неговото затрудняване и забавяне;• регулиране натовареността на съдиите, като гаранция за по-добър съдебен процес;● Ще създадем

Прочети още

Геополитика

Настояще – Външна политика България се нуждае от ясни дългосрочни насоки за външната си политика, в които да преобладават реализмът и постоянната грижа за запазване на националните ни интереси. Светът днес Международният ред, установен след края на Студената война, не отговаря на съвременното състояние на света. Либералният модел, изиграл своята роля за икономическото и политическото

Прочети още

Икономика

НОВ ПЪТ КЪМ УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ Настояще: Провежданата през последните три десетилетия икономическа политика в България беше непоследователна. Избираните през този период грешни икономически модели се провалиха. Начинът, по който се смени собствеността, наложи икономически отношения и рамка, които позволиха разрушеване и разграбване на националното наследство (патримониум) и които пренасочват произведените блага към малцинство, за

Прочети още

Енергетика

Настояще: Политиките, които предлагаме в Визия за България: Приоритетната ни цел е българската енергетика да бъде сигурна, социално поносима, финансово стабилна, предвидима и професионална. Нашите цели са: • осигуряване на достъп до енергийни източници на екологично и социално съобразена цена за всички (граждани и бизнес); • гарантиране сигурността на доставките на енергоносители; • техническа и

Прочети още

Земеделие

Настояще: Политиките, които предлагаме във Визия за България: Земеделието има нужда от цялостен пакет от мерки за защита на собствеността и ефективно стопанисване на земята. Целта ни е да формираме ефективни производствени структури и да подпомагаме сдруженията и кооперациите като база за развитие на средните и дребните производители. Предлагаме да се подпомага производството на храни

Прочети още

Туризъм

Настояще: Днес туризмът е сред най-бързо развиващите се по темп и динамика индустрии. Това се отнася в пълна сила за Източна Европа и в частност за Балканите, където се раждат все повече и по-силни конкуренти на България. Нови дестинации са Албания и Косово. На този фон, за съжаление, страната изостава от динамиката на развитие на

Прочети още

Транспорт

Политиките, които предлагаме в Визия за България:Нашата основна цел е до 2030 г. България да развие устойчива, балансирана, ефективна и екологично съобразна транспортна система, гарантираща качествени услуги на хората и бизнеса, съчетана с последователна политика в подкрепа на конкурентоспособността на българските транспортни компании в ЕС и в света, основана на:• Стриктно налагане принципа на конкурсното

Прочети още

Финанси

Политиките, които предлагаме във Визия за България:Политика на ДОХОДИПо данни на Евростат от 1995 г. досега, за 23 години, работещите в страната създадоха брутен продукт за 72,832 млрд. лв. и увеличиха БВП 3,6 пъти. За същия период от време доходите им, измерени по паритет на покупателната способност, 59 сравнени с ЕС, са се увеличили от

Прочети още

Регионална политика

Политиките, които предлагаме в Визия за България:РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕНашата цел е стабилизиране на икономическите региони за планиране като крачка към придобиване на тяхната по-голяма самостоятелност. Преди всичко ще дадем повече свобода за българските общини да управляват природните ресурси на собствената си територия и да реализират приходи от нея. Целта е постепенно прерастване на регионите от обект

Прочети още

Младежки политики

Прочети още

Екология

Прочети още

Социална политика

Прочети още